Etiska regler

Argus kontakter med kunder, leverantörer och andra affärsparter ska präglas av nedanstående grundläggande värderingar och principer.

Förtroende – genom att Argus med omsorg, kompetens, sakligt och i övrigt professionellt uppträdande söker tillgodose kundens behov inom ramen för de produkter som Argus tillhandahåller.
Affärsförståelse – genom att Argus och dess medarbetare känner kunden och dennes behovs syfte och olika komponenter.
Kompetens – genom att den medarbetare som möter kunden har för uppgiften erforderlig kompetens inklusive kunskap om för kunden relevanta produkter.
Relevans – genom att Argus och dess medarbetare endast levererar relevanta och godkända produkter.
Konfidentialitet – genom att Argus och dess medarbetare hanterar all information konfidentiellt.
Respekt – genom att Argus och dess medarbetare behandlar kunden professionellt oavsett till exempel ålder, kön, religion och etnisk bakgrund och att klagomål hanteras på ett seriöst och snabbt sätt.
Öppenhet – genom att Argus information om produkter är så tydlig och lättfattlig att kunden ges förutsättningar att förstå innebörden av diskuterade och föreslagna tjänster.
Pålitlighet – genom att Argus fullgör åtaganden på det sätt och inom den tid som utlovats och hanterar de uppgifter kunden lämnat om sina förhållanden och informationsbehov med iakttagande av sekretessregler, diskretion och integritetshänsyn.
Regelefterlevnad – genom att Argus och dess medarbetare följer de lagar och övriga bestämmelser, GDPR-regler för personlig information och interna instruktioner som styr verksamheten. Argus åtar inte produktleveranser som kan strida mot gällande regelverk.
Hög etik går längre och ställer större krav än att endast avstå från det otillåtna. Argus håller sig därmed på ett betryggande respektavstånd från det otillåtna.
Kundgodkännande – genom att Argus utför uppdrag för uppdragsgivare som är privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer.
Argus åtar sig inte uppdrag från personer och företag som sysslar med eller misstänks för brottslig verksamhet, krypto, spel, erotik, eller annan oetisk verksamhet.
Långsiktighet – genom att Argus i sitt agerande lägger grunden för en långsiktig relation mellan kunden och Argus.
Informationssäkring – genom att Argus vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter, samt att alla personuppgifter raderas efter avslutat uppdrag.