Inledning

Dessa leveransvillkor, ångerrätt och integritetspolicy gäller för dig som konsument eller näringsidkare (”köpare” eller ”du”) som handlar produkter hos Argus Analytics Ltd UK Filial, organisationsnummer 516412-7697 (”Argus”, ”vi” eller ”oss”).

Köpvillkoren gäller både vid köp av produkter i fysiska Argus-butiker, online i Argus online webshop (https://www.argussecurity.se), eller via Argus kundservice. Köpvillkoren gäller även för köp av begagnade varor såvida annat inte uttryckligen anges.

Argus säljer via återförsäljare samt direkt till slutkunder. Kontakta oss dock gärna om du hade önskat bli återförsäljare eller liknande av våra varor.

Konsumentköplagen (2022:260) (”konsumentköplagen”), Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”distansavtalslagen”) och annan konsumentlagstiftning är tillämpliga vid försäljning till konsumenter och innehåller omfattande och i allmänhet tvingande regler om rättigheter och skyldigheter. Dessa köpvillkor anknyter till och kompletterar dessa lagar.

Med undantag för vad som anges i dessa köpvillkor är köplagen (1990:931) (”köplagen”) tillämplig vid försäljning till näringsidkare.

Argus ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan vårdnadshavarens samtycke.

Argus online-erbjudanden i webbshop utgör inte ett bindande anbud om köp.

Argus reserverar sig mot slutförsäljning samt bild- och textfel i så väl tryck som online.

Argus förbehåller sig rätten att erbjuda beställd produkt med likvärdig produkt. Du har rätt att tacka nej till detta erbjudande och återbetalning sker då.

Endast den aktuella versionen av dessa köpvillkor finns tillgänglig på webbplatsen (https://argussecurity.se/leveransvillkor-och-integritetspolicy). Vi rekommenderar därför att köparen sparar avtalstexten.

Garanti

Argus tillverkare ger dig som konsument 12 månaders garanti på produkter, se produktens förpackning eller manual.
Vill du göra gällande ett garantifel, som t.ex. material- och/eller fabrikationsfel, kontaktar du Argus kundservice (telefon 010-2146640, epost info@argussecurity.se) Du ska då ha din orderbekräftelsen, som är din garantisedel, tillgänglig.

Vid återsändandet av varan ska du använda vårt returformulär som du får av kundservice. I returformuläret hittar du all information du behöver, inklusive returadressen. Vid retur betalar köparen frakten.

Normalt förfarandet vid garantireklamation är kostnadsfri reparation. Normal reparationstid är 2-4 veckor. Om reparation anses olönsam, kan produkten bytas ut mot annan produkt med motsvarande funktion/prestanda.

Garantin gäller ej för fel av mindre betydelse och som saknar relevans för produktens funktionalitet, vid olyckshändelse, vanvård, onormal användning eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Dessutom gäller garantin inte om reparation eller annat tidigare ingrepp i produkten har utförts av annan än av Argus auktoriserat serviceföretag eller när det till produkten fogats delar som inte utgör originalprodukter och som därmed skadat produkten.

Ångerrätt

När du som konsument handlar från vår online webshop eller via vår kundservice gäller ångerrätt 14 dagar enligt distansavtalslagen. Distansavtalslagen ger dig rätt i enighet med de villkor som anges i denna lag att frånträda avtalet utan att ange något skäl.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Argus kundservice (telefon 010-2146640, epost info@argussecurity.se)

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kundservice lämnar i samband med ditt meddelande närmare information om hur du skall returnera produkten samt hur återbetalning kommer att ske.

Om du frånträder avtalet och därmed hela ditt köp och returnerar samtliga varor kommer Argus att betala tillbaka produktens pris. Kostnad för leverans och återsändande svarar köparen för. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Argus kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för köpet, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Argus får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka produkten från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända produkten till Argus utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid återsändandet av produkten ska du använda vårt returformulär. I returformuläret hittar du all information, inklusive returadressen, du behöver för att göra returen.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Argus förbehåller sig rätten att från det belopp som ska återbetalas göra ett avdrag för värdeminskning föranledd av felaktig hantering eller förändring av produkten. För att undvika sådant avdrag för värdeminskningen (upp till 100 % av värdet) rekommenderar vi dig att inte använda produkten förrän du har bestämt att du vill behålla den. Skydd såsom plastskyddsfilm och liknande skall produkt kvar. Dessutom skall du skicka produkten i originalförpackningen tillsammans med eventuella tillbehör.

Vid brist i något av ovanstående nekas retur och ångerrätt, och Argus förbehåller sig rätten att returnera produkten på din bekostnad varvid återbetalning inte sker, alternativt innehålla sådan del av återbetalningen som motsvarar felet eller bristen.

Ångerrätt ballistiska produkter

Då Argus ballistiska produkter är säkerhetsklassade kan du inte returnera eller ångra köp enligt de undantag som anges i distansavtalslagen. Detta gäller även om den ballistiska produkten är en komponent i en större produkt, t ex en skottsäker ryggsäck. Då kan endast köp av själva ryggsäcken ångras och returneras.

Har du frågor kan du alltid vända dig direkt till Argus kundservice.

Priser

Priser anges i svenska kronor inklusive moms. Argus reserverar sig för eventuella prisfel. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor så förbehåller Argus sig rätten att annullera ordern eller återkalla leveransen.

Betalning

Via Argus betalningspartner Stripe erbjuds ett säkerhetssystem vilket verifierats av Visa och MasterCard. Systemet kallas för 3D-secure. På detta sätt kan du som köpare känna dig trygg när du betalar med kort i vår webbshop.

För att ytterligare säkra vår lösning, har vi valt att arbeta med 128-bit SSL-kryptering. Detta innebär att alla känsliga kortuppgifter du knappar in går över en krypterad förbindelse via Stripe. Inga kortdata passerar eller lagras hos Argus.

Returer till kort görs endast till samma kort som använts vid köpet.
För ytterligare information kring vår betallösning, ring Argus kundservice (telefon 010-2146640, epost info@argussecurity.se), eller kontakta vår partner Stripe (stripe.com/se)

Köp på faktura sker endast till företag, organisationer och myndigheter som är kreditgodkända av oss. Efter godkänd ansökan gör vi gärna en individuell bedömning av kreditnivå. Välkommen att kontakta Argus kundservice (telefon 010-2146640, epost info@argussecurity.se).

Leverans

För leveranstider hänvisas till de tider som anges på vår hemsida i kassan vid köp och där väljer hur du vill ha din produkt skickad till dig. Beställda varor som inte finns i lager levereras så snart det är möjligt. Vår kundservice håller dig informerad om leveranstiden vid sådant tillfälle.

Argus förbehåller sig rätten att restnotera, alternativt stryka, produkten från ordern om inte leverans kan ske inom rimlig tid.
När ditt paket är redo för upphämtning vid uthämtningsstället sker generellt avisering via sms eller i aktuell app speditören (ombud eller paketskåp). För närmare information om respektive speditörs villkor för exempelvis hur länge ditt paket ligger kvar på uthämtningsstället hänvisas till respektive speditörens hemsida (www.postnord.se).

Vid ej uthämtat paket inom angivna tider returneras detta till Argus. Om du inte hämtar ut paketet innan det går i retur till oss debiteras du med en expeditionsavgift om 300 kronor samt returfrakt. Resterande ordervärde återbetalas till dig via det betalsätt som användes vid köpet.

Argus exporterar ej till alla länder. Välkommen att kontakta Argus kundservice (telefon 010-2146640, epost info@argussecurity.se) om du har leveransadress utanför Sverige.

Argus försändelser är transportförsäkrade och skadade försändelser skall reklameras direkt vid utlämningsstället.

Integritetspolicy

Dina personuppgifter används i huvudsak för att administrera ditt köp (inkluderat även hantering av eventuell retur, reklamations- och garantiärenden samt leverans) och för att vi ska kunna förse dig med relevant service eller annan kunduppföljning samt, när det gäller dig som medlem, för att analysera ditt beteende för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden (s.k. profilering), produktinformation samt till marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistik. Den rättsliga grunden för vår behandling är: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse.

Argus uppfyller GDPR-reglernas krav på personuppgiftshantering.

Övrigt

Argus ansvar till följd av fel i produkt är begränsat till vad som anges i dessa köpvillkor samt i förhållande till konsumenter till vad som anges i konsumentköplagen och annan konsumenträttslig lagstiftning.
Om felet är av väsentlig betydelse och avhjälpande eller om leverans inte kan ske har du rätt att häva köpet. Hävs köpet återbetalas köpbeloppet snarast.

Om köparen är en näringsidkare är Argus ansvar för skada på grund av fel i produkt eller leveransförseningar begränsat till eventuell faktisk utbetalning från Argus företagsförsäkring eller i annat fall inköpspriset för produkten. Argus ansvarar inte för indirekta förluster som t ex uteblivna vinster eller andra liknande förluster som varit svåra att förutse. Skadeståndsanspråk måste göras gällande inom sex månader efter att den anspråksgrundande händelsen har inträffat. Argus ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet.

Vid eventuella klagomål är du alltid välkommen att vända dig till Argus kundservice (telefon 010-2146640, epost info@argussecurity.se).

Vid tvist med Argus har du möjlighet att få saken prövad utanför domstol av Allmänna reklamationsnämnden, ARN.